BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Mobilusis vėžys

Puskelnių gyventojų ir mobiliojo ryšio bendrovės kova: 1:0 bendruomenės naudai

parašė: eitututu · 2010-11-18 · 4 komentarai

Anksčiau jau buvo rašyta apie šios bendruomenės kovą , pristatome šios ištorijos tęsinį. Bent jau kol kas galima teigti, kad žmonių ryžtas ir savo teisių gynimas duoda vaisių .
Sveikiname ir tikimės, kad šis pavyzdys ir kitus paskatins kovoti už savo aplinkos saugumą .
Birutė Montvilienė / „Suvalkietis“
Puskelnių kaimo bendruomenė pasiekė pergalę dėl 2008-aisiais šiame kaime pastatyto mobi­liojo ryšio bazinės stoties bokšto. Marijampolės rajono apylin­kės teismo teisėja Rasa Augustė, išnagrinėjusi civilinę bylą dėl administracinių aktų panaikinimo ir neteisėtos statybos pasekmių pašalinimo, praėjusį ketvirtadienį paskelbė teismo sprendimą, kad šio bokšto statyba buvusi neteisėta ir dabartinį šio ypatingo statinio savininką UAB „Teletower” įpareigojo pašalinti neteisė­tos statybos pasekmes - nugriauti pastatytą bazinę stotį. Be to, visi atsakovai buvo įpareigoti Puskelnių kaimo bendruomenei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

Naktinė statyba ir pažeidimai

Šią, kai kurių skeptikų vertinimu, tiesiog neįtikėtiną pergalę prieš vers­lo „ryklius” atkaklūs Puskelnių žmo­nės pasiekė padedami Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros. Mat būtent Marijampolės prokuratūra, gavusi Generalinės prokuratūros pavedimą ginti viešąj į interesą atliko tyrimą, surinko daugybę duomenų apie statant šią mobiliojo ryšio bazinę stotį padarytus įvairius pažeidimus ir Marijampolės rajono apylinkės teismui pateikė civilinį ieškinį dėl administracinių aktų panaikinimo
ir neteisėtos statybos pasekmių pašalinimo. Beje, atsakovais šioje byloje pripažintoms institucijoms tokia Marijampolės rajono apylin­kės prokuratūros pozicija, švelniai tariant, labai nepatiko. Atsakovai teismui įrodinėjo, kad prokuratūra negali būti tinkamas ieškovas, nes esą kaimo bendruomenės interesas negali būti viešas. Tad teismo buvo reikalaujama prokuratūros ieškinį atmesti. Tačiau bylą išnagrinėjusi tei­sėja nusprendė, kad Puskelnių kaimo gyventojų ir bendruomenės interesus gynusios prokuratūros ieškinys buvo pagrįstas.
Kitas dalykas - kad šis teismo sprendimas dar neįsiteisėjęs ir, ga­lima nė nedvejoti, jog negalutinis. UAB „Bitė Lietuva”, UAB „Tele tower” ir kiti atsakovai per 30 dienų šį teismo sprendimą gali apskųsti Kauno apygardos teismui.

Naktinė statyba ir pažeidimai
Apie Puskelnių kaimo gyventojų kovą su UAB „Alkesta” priklausan­čiame žemės sklype mobiliojo ryšio bazinės stoties statybą inicijavusia UAB „Bitė Lietuva” ir dukterine šios bendrovės įmone UAB „Teletower” pasakojome jau ne vieną kartą. Į šią kovą aktyviai įsijungė ir Puskelnių kaimo bendruome­nė. Pastaroji Puskelnių gyventojų interesams ginti netgi advokatę ryžosi samdyti. Beje, ketvirtadienį sprendimą paskelbęs teismas advo­katės paslaugoms apmokėti kaimo bendruomenei priteisė 200 litų. Šiuos pinigus, taip pat mobiliojo ryšio bokšto kaimynystėje privačios valdos žemės sklypą turinčiai Anelei Žvingilienei advokato paslaugoms išleistus 800 litų solidariai kompen­suoti teks visiems atsakovams.
Puskelnių kaimo bendruomenės atstovai teismo dėmesį atkreipė į tai, kad naktimis jų kaime bazinę mobi­liojo ryšio stotį ir bokštą statę vers­lininkai šiurkščiai pažeidė Lietuvos valstybės teisės ir teisėtus gyventojų interesus. UAB „Bitė Lietuva” Ma­rijampolės savivaldybės administra­cijai nepateikė reikiamų dokumentų. Leidimas statyti buvo išduotas nepa­teikus valdymo teisę patvirtinančio dokumento, o žemės sklypo nuomos sutartis įsigaliojo tik gavus statybos leidimą. Be to, nebuvo nuomos su­tarties dalyko, nes UAB „Alkesta” išnuomavo nesuprojektuotą ir tin­kamai neįregistruotą 0,9 aro žemės sklypą. Prie žemės nuomos sutarties nebuvo pateiktas nuomojamo žemės sklypo planas, nebuvo parengtas privalomas detalusis planas, buvo pažeisti atstumai iki gretimo sklypo ribos ir Kelių įstatymo reikalavimai dėl kelio apsaugos zonos. Paaiškė­jo ir kitų pažeidimų: skirtinguose planuose skiriasi mobiliojo ryšio bazinės stoties sklypo plotas, o pati jau nuo 2009-ųjų gegužės 20 dienos veikusi stotis tinkama naudoti buvo pripažinta tik po dviejų mėnesių - 2009-ųjų liepos 20 dieną.

Gyventojai įsitikinę, kad spinduliai kenkia jų sveikatai
Puskelnių kaimo bendruomenės atstovė Regina Stasiuvienė teismo metu teigė, kad kaime pastatyta mobiliojo ryšio stotis yra ypatingas, inžinerinis, visuomeninis statinys, kuris priklauso ne inžinerinių tinklų grupei, o kitiems statiniams. Todėl tokio objekto statytojai privalėjo vadovautis visuomeniniams inžine­riniams statiniams taikomo Statybos techninio reglamento^ „Ypatingi statiniai” normomis. Žodžiu, to­kiam objektui statyti turėjo būti parengtas ir patvirtintas projektas, atlikta bendroji projekto ekspertizė, o Puskelnių kaimo gyventojai turėjo teisę dalyvauti tokį teritorijų doku­mentą svarstant. Deja, ši gyventojų teisė buvo pažeista. Juolab kad artimiausi gyvenamieji namai yra vos už 70-90 metrų nuo bokšto, o elektromagnetinė spinduliuotė ma­tuojama iki 300 metrų nuo antenų. Tačiau Puskelniuose net ir pirmieji elektromagnetinės spinduliuotės matavimai buvo atlikti tik praėjus vieneriems metams nuo mobiliojo ryšio bazinės stoties eksploatavimo pradžios.
R.Stasiuvienė teismui taip pat teigė, kad 60 metrų bokštas nesi­derina prie mažaaukščių Puskelnių gyventojų namų, kad dėl bokšto kaimynystės nukrito aplinkinių gyventojų nekilnojamojo turto vertė. Kaimo bendruomenės ats­tovė taip pat išsakė nuomonę, kad nuo bazinės mobiliojo ryšio stoties sklindantys elektromagnetiniai spin­duliai kenkia gyventojų sveikatai, ją žaloja.

Bokšto statyba - konstitucinių gyventojų teisių pažeidimas
Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras Vaidas Paltanavičius teismo prašydamas pripažinti negaliojančiais UAB „Bitė Lietuva” išduotą statybos leidimą mobiliojo ryšio stočiai sta­tyti bei kitus dokumentus, atkreipė dėmesį, kad šis bokštas buvo pasta­tytas pažeidus konstitucines kaimo gyventojų teises ir ne vieną šalyje galiojantį konkretų ypatingų statinių planavimo, projektavimo ir statybos teisės aktą. „Marijampolės savival­dybės administracijai nusprendus, kad nereikia rengti detaliojo plano, Puskelnių kaimo bendruomenė neteko teisės dalyvauti teritorijų planavimo dokumento svarstyme, nors statinys turi esminės įtakos teisėtiems bendruomenės intere­sams, - teismo metu sakė prokuroras V.Paltanavičius. - Mat pastačius mobiliojo ryšio bokštą gyvenamo­joje bendruomenės narių aplinkoje įvyko esminių pokyčių. Taigi buvo pažeistas Teritorijų planavimo įsta­tymo straipsnis, kuriame numatyta, kad teritorijų planavimo tikslai - suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, taip pat visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų nau­dojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų.”
Mobiliojo ryšio vartotojų interesai svarbesni nei bendruomenės?
UAB „Bitė Lietuva” ir UAB „Teletower” teismo prašė prokura­tūros ieškinį atmesti, įrodinėjo, kad prokuratūra ieškinį pateikė praleidu­si nustatytą senaties terminą, be to, tvirtino, kad ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas. Esą neįrodytas teisinis gėris, neaišku, koks viešas interesas pažeidžiamas. „Jei bokštas bus de­montuotas, pablogės mobiliojo ryšio kokybė ir bus pažeistas plačios vi­suomenės interesas”, - tvirtino mo­biliojo ryšio operatoriaus atstovai. Jie teismą taip pat bandė paveikti neracionalaus biudžeto lėšų nau­dojimo „korta”. „Kažkas privalės atlyginti dėl neteisėtais pripažintų dokumentų padarytą turtinę žalą, ir tai bus daroma mokesčių mokėtojų lėšomis”, - sakė mobiliojo ryšio bazinės stoties^ statytojo ir savininko advokatas D.Čičelis.
Marijampolės savivaldybės administracijai atstovavę advo­katas A.Bandzaitis ir advokato padėjėjas V.Ražukas teismo taip pat prašė prokuratūros ieškinį at­mesti. Esą tokiose bylose privalu rasti interesų balansą, o kaimo ben­druomenės interesas, netgi ir teisėtas, negali būti viešas. Savivaldy­bės atstovai tvirtino, kad žemės sklypams iki vieno aro detalieji planai nerengiami, o visi apribojimai, ku­rie taikomi statiniams, konkrečiu šiuo atveju neturėtų būti taikomi. „Visuomenės reika­lavimui, kad bokšto Puskelnių kaime ne­būtų, mes pritariame, tačiau tai - politinis reikalavimas, - teigė Savivaldybės samdyti teisininkai. - Teisiniai statybos reikalavimo dokumentai buvo ne­pažeisti.”

Galutinis „taškas” bus tik Aukščiausiajame teisme?
Marijampolės ra­jono apylinkės teismo pozicija šiuo klausimu iš esmės buvo kitokia. Tad teismas patenki­no Puskelnių kaimo gyventojų ir bendruo­menės viešus interesus gynusios prokuratūros prašymą ir ieškinį pa­tenkino. Nuspręsdamas pripažinti negaliojan­čiais statybos leidimą ir kitus dokumentus, teismas UAB „Bitė Lietuva” ir UAB „Teletower” įpareigojo sprendimui įsiteisėjus per vieną mėnesį bokštą nugriauti. Tokiu atveju, jei bokš­tas per nustatytą terminą nebus nugriautas, tai bus padaryta sta­tytojo lėšomis. Tuo pačiu teismas pripažino niekine ir prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms tarp UAB „Alkesta” ir UAB „Bitė Lietuva” pasirašytą žemės nuo­mos sutartį. Tačiau iš UAB „Bitė Lietuva” per trejus metus gautus 3 tūkst. litų žemės nuomos mokesčio „Alkesta” įpareigota grąžinti. Be to, visi atsakovai privalės atlyginti ir šioje byloje valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Taigi Puskelnių kaimo ben­druomenė teisme pasiekė didelę pergalę. Tačiau, galutinis „taškas” šioje byloje bus padėtas tikriausiai dar negreitai. Mat sunku patikėti, kad verslininkai ir valdininkai atsisakytų galimybės savo tikslų siekti iki galo - iki galutinio ir ne­skundžiamo Aukščiausiojo teismo sprendimo…

Mildos Jonkienės nuotr.: Šį Puskelnių žmonėms daug sveikatos atėmusį bokštą jo statytojai ir savininkai įpa­reigoti nugriauti.

papildoma info: Seimo kontrolierių pažyma

Patiko (0)

Rodyk draugams

Kategorijos: Visi įrašai4 komentarai ↓

 •   Evaldas // 2010-11-21 @ 19:39

  Šaunuoliai esat.Kad pas visus Lietuvos žmones būtų tiek rįžto,tai šaly betvarkės nebeliktų. Sėkmės ateityje.Mes Jus visus palaikome. Šiauliai

 •   Regina // 2010-11-22 @ 08:09

  Skeptikams ir pesimistams.
  Už savo ir kitų teises reikia sunkiai pakovoti. Ant lėkštutės niekas nieko nepaduoda. Jeigu patys žmonės neuždės valdžiai apynasrį ar nepatrins valdžiažmogiams nosis, kaip katinams, pridarius į miltus, tai iš to š…. lietuvių tauta neišsikapanos per amžius. Taigi, pirmyn visi nuskriaustieji !!!

 •   Laurai // 2010-12-12 @ 11:17

  Maistą gali pasirinkti, galų gale auginti pats, tačiau, kai prieš tavo langus pastato mikrobangų siųstuvus, pasirinkimo nebėra?
  Lieka arba bėgti arba kovoti .
  http://www.magdahavas.com/2010/02/17/are-cell-phone-antennas-on-apartment-buildings-safe/

 •   Abejojantis // 2011-03-20 @ 21:59

  Kai pastato kaime mobilaus ryšio retransliatoriaus bokštą, visi pasišiaušia ir sukyla prieš. Tačiau laimėjus kovą, per artmiausią šventę tautiečiai skuba vaikeliams bei anūkėliams nupirkti dovanų, tarp kurių populiariausia - naujas “mobiliakas”, kad tėveliai žinotų, kur jų atžalėlė kiekvieną minutę.

  Pažįstu mamytęė, kuri vaikui draudžia mobilų nešiotis kišenėje, tai vaikas telefoną numeta kur su kurprine ir užmiršta., Bet tada vakare smarkiai bara ir net muša, kad neatsiliepė, motina iš proto ėjo. Štai kaip gyvenam…

palikti komentarą